Складаємо договір позички. Шаблон від юриста

#договір
договір позички

Юрист розповідає, як скласти договір про безоплатне користування майном, чим позичка відрізняється від позики та оренди, і подає шаблон тексту договору позички

Оксана Воловик, юрист

Найчастіше безоплатно позичають у користування майно саме громадяни. Рідше таке трапляється в підприємницькій сфері. Там позичка є terra incognita, та її застосування вимагає обережності.

Що таке договір позички і що в нього спільного з орендою

За договором позички одна сторона передає іншій стороні річ для користування протягом встановленого строку. Тому перша сторона — це позичкодавець, а друга — користувач.

До договору позички, як і до договору оренди, застосовуються положення Цивільного кодексу України про найм (оренду). Сторонами договору позички можуть бути як фізичні, так і юридичні особи

Договір позички є безоплатним. Позикодавець може розірвати його достроково з будь-яких підстав. Зокрема, якщо передана у позичку річ раптом стала потрібна самому позичкодавцю.

Користувач також може розірвати договір позички достроково за будь-яких причин. При цьому він має попередити позичкодавця за 7 днів лише тоді, коли річ потребує особливих умов догляду або зберігання.

На відміну від оренди, яка допускає повернення речі у стані з урахуванням нормального зносу, договір позички вимагає такого самого стану речі, в якому вона була, коли її передавали. Тому обов’язок підтримання речі в належному стані є більш критичним для користувача позичкою, оскільки він не компенсує амортизації речі позичкодавцю. Якщо ж звичайний знос предмету позички є прийнятним для позичкодавця, про це слід зазначити в договорі.

Що можна передавати у позичку

Предметом договору позички може бути будь-яка індивідуальна річ, яка не споживається, зокрема будівля, інша капітальна споруда, транспортний засіб та інше майно.

На тварин (свійських, хатніх тощо) розповсюджується правовий режим речі, тому вони також можуть бути предметом позички, з урахуванням обмежень та правил поводження з тваринами.

Чого не можна передавати у позичку

Гроші та речі з родовими ознаками (пальне, борошно, цукор тощо) можна позичити, але не взяти у позичку. Не можуть бути предметом позички речі, обмежені у цивільному обігу (зброя, арештоване майно або застава).

Розпорядження державним та комунальним майном шляхом безоплатного надання у користування також є обмеженим.

Кому не можна надавати позичку

Закон забороняє підприємницькій юридичній особі передавати будь-яке майно у безоплатне користування власному засновнику, учаснику, керівнику, члену органу управління або контролю.

Форма договору позички

Усна форма договору допускається між фізичними особами щодо речей побутового призначення. Але через складність та вартість сучасної побутової техніки письмова форма тут не буде зайвою. На підтвердження укладання договору можна оформити розписку користувача з описом предмета позички і терміну користування.

За участю юридичної особи договір позички укладається письмово.

Якщо договір позички нерухомості укладається строком від 3 років, його треба обов’язково нотаріально посвідчити. Для меншого терміну достатньо простої письмової форми.

Нотаріального посвідчення потребує договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних машин та механізмів) за участю фізичної особи.

Умови договору позички

Закон не встановлює обов’язкових умов договору позички, тому їх визначають з огляду на загальні положення Цивільного кодексу.

Найголовніше, що має бути зазначено в договорі позички, — її безоплатність, оскільки закон передбачає пряму домовленість про це.

Якщо сторони цього не зазначать, прийдеться доводити, що між ними існували виключно некорисні відносини щодо ціни/розрахунків

В договорі позички треба зазначити предмет — річ, про користування якою домовляються сторони (адреса приміщення, марка й номер транспортного засобу, технічні характеристики іншої речі).

Строк позички також бажано прописати в договорі. Якщо він не встановлений, його визначають відповідно до мети користування річчю.

Але іноді річ позичається для споживчих цілей (як то користування автомобілем), а не для разових потреб (ремонт). Тому термін користування неможливо обґрунтувати метою. У такому випадку договір буде вважатися укладеним на невизначений строк за аналогією до орендних відносин. Але у випадку розірвання такого договору за ініціативою позичкодавця закон вимагає попередження отримувача за 3 місяці.

Права та обов’язки сторін, а також санкції за порушення умов договору будуть завжди доречними з метою уникнення непорозумінь у майбутньому.

Позичка між громадянами

Найбільш природною є позичка у відносинах між громадянами, накшталт взаємодопомоги. За позичкою можна взяти в користування квартиру або транспортний засіб від добрих людей, які не вимагають плати. Відшкодування користувачем експлуатаційних витрат (комунальних платежів), поряд із безоплатністю користування власне нерухомістю або іншою річчю, є цілком нормальним явищем.

Але, на відміну від безоплатного найму, стабільність тривалого користування за договором позички не гарантується. Адже позичкодавець має ширші права на дострокове розірвання договору, ніж звичайний наймодавець.

Жодних податкових наслідків позичка між фізичними особами не несе.

Якщо позичкодавцем є ФОП або юридична особа

Зовсім інша ситуація, коли в безоплатне користування громадянину – платнику податків (працівнику або сторонній особі) річ передається безоплатно від підприємця або юридичної особи – податкових агентів.

У такому випадку вартість безоплатного користування майном, що завжди має ринкову ціну, вважається додатковим благом користувача та в загальному порядку, згідно з податковим законодавством, підлягає оподаткуванню ПДФО, лише за деякими винятками.

Позичка і єдиний податок

Якщо ФОП або юридична особа – позичкодавець перебуває на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок), із переданням майна в позичку можуть виникнути проблеми.

Насамперед, такого виду діяльності (передача в позичку приміщень тощо) за КВЕД не існує, тому є проблемою внесення його до Реєстру платників єдиного податку. А в разі здійснення видів діяльності, не зазначених у Реєстрі, платники єдиного податку ризикують поплатитися позбавленням цього статусу з переходом на загальну систему оподаткування.

1-а група платників єдиного податку не передбачає можливості займатися будь-чим (як орендою, так і позичкою), окрім визначених законом видів діяльності.

Підприємцям 2-3 груп платників єдиного податку, за деякими обмеженнями, дозволено здавати в оренду (КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна») лімітовану площу:

 • земельні ділянки до 0,2 га
 • житлові приміщення та/або їх частини загальною площею до 100 кв.м
 • нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини загальною площею до 300 кв.м

Але, якщо надлишки наявної площі землі або нерухомості будуть передані в позичку, а не залишені у власному приватному користуванні, фіскали очевидно поставлять під сумнів подальше перебування на єдиному податку. Поряд зі спірністю позиції, радимо уникати подібних прикордонних ситуацій.

Шаблон договору позички

м. ____________                                                                                             “___” ____________ 20__ року

________________________________________________________, далі — Позичкодавець,
(повна назва юридичної або П. І. Б. фізичної особи) в особі _______________________________,
(посада та П. І. Б.)
що діє на підставі ___________________________, з однієї сторони, і
(положення, статуту)
та _________________________________________________________, далі — Користувач,
(повна назва юридичної або П. І. Б. фізичної особи)
в особі __________________________________________________________________________,
(посада та П. І. Б.)
що діє на підставі ____________________________, з другої сторони,
(положення, статуту)
уклали цей Договір позички (далі — Договір) про наступне:

 1. Предмет Договору
  1.1. За цим Договором Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, ________________ (Об’єкт позички), який Користувач зобов’язується повернути Позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим Договором.
  1.2. Об’єктом позички за цим Договором є __________________, договірна/ринкова вартість якої на момент передачі Користувачу становить ______ гривень.
 2. Права та обов’язки Сторін
  2.1. Користувач зобов’язується:
  2.1.1. Користуватися об’єктом позички особисто та відповідно до його цільового призначення.
  2.1.2. Нести витрати з підтримання об’єкта позички в належному стані.
  2.1.3. В присутності Позичкодавця перевірити стан об’єкта позички у момент його приймання. У разі невиконання цього обов’язку буде вважатись, що об’єкт позички переданий Користувачу в належному стані.
  2.1.4. У разі прострочення повернення об’єкту позички нести ризик його випадкового знищення або пошкодження.
  2.2. Користувач має право:
  2.2.1. Розірвати цей Договір та вимагати стягнення збитків у разі порушення Позичкодавцем строку передачі об’єкту позички.
  2.2.2. Передавати об’єкт позички у користування третім особам лише з письмового дозволу Позичкодавця.
  2.3. Позичкодавець зобов’язується:
  2.3.1. Своєчасно передати об’єкт позички Користувачу.
  2.3.2. Попередити Користувача про особливі властивості та недоліки речі, що передана у позичку, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна Користувача або призвести до пошкодження самої речі.
  2.4. Позичкодавець має право:
  2.4.1. У будь-який час розірвати цей Договір та вимагати повернення об’єкту позички.
  2.4.2. У разі неповернення об’єкту позички у строк вимагати його примусового повернення зі стягненням неустойки та збитків.
  2.4.3. У разі повернення об’єкту позички із суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості, встановленої цим Договором.3. Порядок надання об’єкту позички
  2.4.4. Позичкодавець зобов’язується надати об’єкт позички Користувачеві протягом __________ календарних днів з моменту підписання цього Договору.
  2.4.5. Об’єкт позички вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкту позички уповноваженими представниками Сторін та скріплення цього акта їх печатками.
 3. Строк надання об’єкту позички
  3.1. Строк, на який надається об’єкт позички, становить ______ календарних місяців з моменту його передачі.
  3.2. Останнім днем строку користування об’єктом позички вважається “___” _______ 20__ року.
 4. Порядок повернення об’єкту позички
  4.1. При настанні дати, вказаної в п. 4.2 цього Договору, Користувач зобов’язується протягом двох календарних днів повернути Позичкодавцю об’єкт позички в такому самому стані, в якому він перебував на момент його передачі Користувачу, з урахуванням його природного зносу.
  4.2. Об’єкт позички вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання акта приймання-передачі позички уповноваженими представниками Сторін та скріплення цього акта їх печатками (за наявності).
 5. Умови про забезпечення повернення об’єкту позички
  5.1. Способом забезпечення виконання зобов’язань Користувача за цим Договором є неустойка.
  5.2. При порушенні Користувачем строку повернення об’єкту позички (п. 5.1 Договору) він повинен сплатити Позичкодавцеві неустойку у розмірі _____ % від ринкової вартості об’єкту позички, встановленої цим Договором.
  5.3. Оплата неустойки не звільняє Користувача від обов’язку повернути об’єкт позички в натурі та не позбавляє Позичкодавця права на відшкодування збитків, завданих простроченням повернення позички.
 6. Вирішення спорів
  6.1. Усі спори Сторін за цим Договором, за якими не досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 7. Строк дії Договору
  7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплюється їх печатками (за наявності).
  7.2. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Кожна Сторона вправі вимагати дострокового розірвання Договору, з попередженням іншої сторони не менш ніж за 10 днів.
  7.3. Строк надання позички може бути подовжено за згодою Сторін.
 8. Заключні положення
  8.1. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.
  8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  8.3. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами, якщо вони викладені письмово, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками (за наявності).

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Підписи, печатки

Поділіться корисною інформацією з друзями: